Obavijest o provođenju javne rasprave Prijedloga Plana upravljanja NP Kornati (PU 6012)

Na temelju članka 56 . a i 138. stavak 6. Zakona o Zaštiti prirode ( „Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima Zaštite okoliša („Narodne novine“ 64 /08), te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Kornati (KLASA: 007-01/23-01/2; URBROJ: 2182-18-1-06/2-23) Javna ustanova Nacionalni park Kornati daje  

                                                             

 

Obavijest o provođenju javne rasprave 

Prijedloga plana upravljanja NP Kornati (PU 6012)

 

Javna rasprava će započeti 14.06.2023. i trajati će do 14.07.2023. godine.

Opširnije...