Krajem lipnja 2022. godine, Nacionalni park Kornati postavio je 10 ekološki prihvatljivih sidrišta tj. bova za privez brodica do 16 metara, na atraktivnoj lokaciji između otoka Ravni i Kameni Žakan. Projekt je financirao Kaufland u svrhu zaštite livada morske cvjetnice Posidonia oceanica.

1A

 

Morska cvjetnica Posidonia oceanica endem je Sredozemnog mora i strogo zaštićena vrsta. Gradi prostrane morske livade na muljevito - pjeskovitom morskom dnu, a s površine mora je uočljiva u obliku tamnih mrlja iznad kojih je ponekim ljudima nelagodno plivati ili roniti. Upravo se njene livade smatraju najvažnijim morskim ekosustavom zbog svojih ekoloških funkcija i usluga ekosustava koje pružaju. Osim što ih nazivamo ''tvornicama'' kisika, također su i područja od iznimno velike biološke raznolikosti.

 

2

 

Unatoč njihovoj velikoj rasprostranjenosti, livade posidonije su izrazito ugrožene. Najviše ih ugrožava slobodno sidrenje koje nanosi trajne štete njenim livadama. Zahvaljujući Kauflandu, Nacionalni park Kornati postavio je 10 ekoloških sidrišta kako bi se spriječilo divlje sidrenje na lokaciji između otoka Ravni i Kameni Žakan te ugrožavanje livade posidonije unutar ovog zaštićenog područja.

 

3

 

Tijekom 2021. i 2022. godine, NP Kornati do sada je postavio ukupno 80 ekoloških bova na području sedam uvala. Dugoročni cilj je postaviti ukupno 223 bove u svih 19 uvala u kojima je dozvoljeno sidrenje te u potpunosti zabraniti divlje i nekontrolirano sidrenje na području Parka.

 

4