Izrada aplikacije za smart telefone nastala je u sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa" kojeg provode Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis, Argonauta, JU NP Kornati i JU Priroda.

Opći cilj projekta je zaštita bioraznolikosti Jadranskog mora s posebnim naglaskom na
NATURA 2000 područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske
županije kroz partnerski pristup svih dionika te jačanje suradnje među organizacijama
civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima mora.

Ova aplikacija omogućuje dojavljivanje opažanja zaštićenih i/ili ugroženih vrsta sa ciljem
stvaranja baze podataka o njihovoj pojavnosti i prostornoj raspodjeli u Jadranu. Radi se o
vrstama koje je moguće opaziti u Jadranu, a koje svatko može relativno lako identificirati.
Podatci prikupljeni putem ove aplikacije spremaju se u bazu podataka koje koriste javne
ustanove za upravljanje morskim područjima prilikom izrade planova upravljanja.
Osim ove funkcije, ova aplikacija sadrži i informacije o vrstama koje olakšavaju
prepoznavanje.

Dojavljivanjem opažanja i Vi možete uvelike doprinijeti naporima udruga i tijela upravljanja
na očuvanju zaštićenih morskih vrsta i njihovog staništa.
Korištenje aplikacije je besplatno i možete ju koristi kad se za to ukaže prilika. Nadamo se
Vašem djelovanju i korištenju aplikacije.