Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH od dana 25.05.2015., Klasa: 612-07/15-01/10, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 obavještavamo sve nositelje kako do dana 31.12.2015. produžuje se rok do kojeg vrijede sve izdane ribolovne dozvole u svezi tradicijskog ribolova unutar Nacionalnog parka Kornata.