Izvoditelj: Instutut za istraživanje mora Plavi svijet
Voditelj istraživanja:

Istraživanja dobrih dupina u Jadranskom moru uglavnom su povremena i ograničena na mala područja. Kao rezultat, za mnoge dijelove teritorijalnog mora Republike Hrvatske ne postoje znanstveno potkrijepljene informacije o prisutnosti, brojnosti i statusu ove zakonom zaštićene vrste. Moderni standardi očuvanja bioraznolikosti nalažu provođenje mjera zaštite na temelju najboljih dostupnih informacija. Ovo naročito vrijedi za zaštićena područja. Projekt „Istraživanja dobrih dupina u NP Kornati" ima za cilj prikupljanje, analizu i prezentaciju podataka o njihovoj biologiji i ekologiji, čime bi se stvorila znanstveno relevantna osnova za buduće upravljanje zaštićenim područjem. Drugi cilj projekta je diseminacija informacija o statusu i načinima zaštite dobrih dupina u NP Kornati, čime bi se podigla svijest i stvorio pozitivan stav prema zaštiti bioraznolikosti među ciljanim skupinama.

Metode istraživanja
Kao mobilna istraživačka postaja za smještaj istraživača, asistenata i opreme te logističku potporu koristiti će se drveni jedrenjak „MB Anika". Pretrage terena na prisutnost dobrih dupina vršit će se gumenjakom Valiant 520, brzinom od 15 NM, za vrijeme povoljnih vremenskih uvjeta (stanje mora <2). Pravci kretanja će biti odabrani ovisno o vremenskim uvjetima, nastojeći ravnomjerno pretražiti cijeli akvatorij NP Kornati. Tijekom pretraživanja bilježiti će se podatci o navigaciji te vremenskim uvjetima. Predviđeno vrijeme pretraživanja akvatorija NP Kornati je 12 sati mjesečno, od 1. Lipnja do 30. rujna 2013.
Prilikom opažanja dupina bilježiti će se lokacija i vrijeme opažanja te procijenjeni broj jedinki. Praćenje opažene skupine dupina vršit će se prema utvrđenim pravilima (Würsig i Jefferson, 1990) kako bi se uznemiravanje smanjilo na najmanju moguću mjeru. Tijekom opažanja provodit će se standardna, neinvazivna metoda foto-identifikacije (Würsig i Jefferson, 1990), u trajanju potrebnom da se fotografiraju sve prisutne jedinke. Osim fotografiranja, prikupljati će se i podatci o ponašanju opažene skupine te njihovim reakcijama na prisutna plovila.

Prikupljeni podatci će se analizirati na sljedeći način:
Analizom fotografija utvrdit će se ukupan broj opaženih jedinki te se kreirati referentni katalog leđnih peraja. Navedeni katalog će služiti za utvrđivanje identiteta svake jedinke te usporedbu jedinki opaženih u NP Kornati, susjednim područjima te ostalim dijelovima Jadranskog mora. Podatci o opaženim jedinkama biti će analizirani Mark-recapture metodom (White i sur., 1982).
Podatci o navigaciji i ponašanju analizirati će se korištenjem GIS programa te kombinirati sa rezultatima foto-identifikacije kako bi se utvrdilo područje kretanja, veličina staništa te način korištenja staništa dobrih dupina.

Ostale aktivnosti
Osim praćenja dobrih dupina bilježit će se i eventualna opažanja drugih vrsta morskih sisavaca i morskih kornjača.
U sklopu projekta predviđeno je organiziranje javnih predavanja, namijenjenih posjetiteljima, stanovnicima i zaposlenicima NP Kornati. Predavanja će biti multimedijalna i temeljena na rezultatima dosadašnjih istraživanja u Jadranu te ovog projekta. Predavanja će prenijeti informacije o statusu i načinima zaštite dobrih dupina u Jadranskom moru, sa posebnim osvrtom na NP Kornati. Cilj je podizanje svijesti o potrebi zaštite dupina i morskog okoliša, te aktivno uključivanje zainteresiranih u provođenje mjera zaštite.
Projektne aktivnosti i suradnja sa NP Kornati biti će i medijski popraćene. Objave za medije biti će poslane svim nacionalnim TV i novinskim kućama na početku i pri kraju izvođenja projekta. Cilj je, kroz prisutnost u medijima, promovirati zaštitu morskog okoliša te NP Kornati kao područja prepoznatljivom, među ostalim, i po prisutnosti karizmatične vrste – dobrih dupina.

Očekivani rezultati
Unutar područja NP Kornati predviđene su pretrage terena od 1. lipnja do 30. rujna, u trajanju od 12 sati mjesečno, 48 sati ukupno. Ukupna planirana prijeđena udaljenost je 720NM. Predviđeni istraživački napor je dovoljno velik da se osigura primjenjivost metoda analize podataka.
Ovim projektom utvrdit će se brojnost, distribucija, veličina i način korištenja staništa dobrih dupina u akvatoriju NP Kornati. Ovisno o ukupnom broju opažanja, moguće je utvrđivanje područja od posebne važnosti za dupine unutar područja NP Kornati. Usporedba rezultata iz područja NP Kornati i onih iz susjednih i drugih područja u Jadranskom moru dati će uvid o sastavu i strukturi populacije te ustvrditi populacijsku pripadnost jedinki opaženih u NP Kornati. Na temelju dobivenih rezultata biti će napisan izvještaj za JU NP Kornati sa svim podatcima relevantnim za donošenje plana upravljanja.

Predviđeno je održavanje do 6 javnih predavanja na temu statusa i zaštite dobrih dupina u NP Kornati (po dva predavanja u srpnju, kolovozu i rujnu). Očekivana publika su nautičari i posjetitelji NP Kornati. Moguće je organiziranje jednog predavanja namijenjenog djelatnicima JU NP Kornati.