Nacionalni park "Kornati", kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, uživa njezinu osobitu zaštitu. Stoga za ovo područje važe posebna pravila ponašanja određena Pravilnikom o unutarnjem redu u NP "Kornati".

ULAZNICE
Svaki posjetitelj NP "Kornati" mora imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru parka. Ulaznice se mogu kupiti na recepcijama u Nacionalnom parku "Kornati", ili na prodajnim mjestima na kopnu, izvan granica parka, te na webshop-u (link na webshop).

Cijena ulaznice ovisi o duljini plovila i o mjestu gdje je kupljena. Cijene ulaznica kupljene izvan granica parka i na webshop-u jeftinije su od ulaznica kupljenih kod recepcionara unutar granica parka (link na cjenik). Ulaznica kupljena izvan granica parka vrijedi 15 dana od datuma koji posjetitelj odabere kao dan posjeta parku. Ulaznica kupljena na webshop-u vrijedi 7 dana od datuma koji gost odabere kao dan posjeta parku.

ZONE STROGE ZAŠTITE
U NP "Kornati" određene su četiri zone stroge zaštite. To su područja oko:
• otočića Purara, hridi Klint i Volić
• otočića Mrtenjak
• otočića Kolobučar
• otočića Mali i Veliki Obručan
U zone stroge zaštite nije dopušten pristup posjetiteljima.

PLOVIDBA, SIDRENJE I PRIVEZ PLOVILA
Osim u zonama stroge zaštite, plovidba je dopuštena na cijelom području NP "Kornati". Sidrenje i noćenje dopušteno je u sljedećim uvalama: Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac - Suha punta, Šipnate, Lučica, Kravjačica, Strižnja, Vruje, Gujak, Opat, Smokica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Vela Panitula, te u uvali Anica na Levrnaci, Podbižanj i Koromašna.

PJEŠAČKE STAZE
Cijelo kopneno područje NP "Kornati" u privatnom je vlasništvu. Posjetiteljima je dopušteno pješačenje samo po putevima i stazama posebno označenima za tu namjenu.

KUPANJE I RONJENJE
Osim u zonama stroge zaštite, kupanje je dopušteno na cijelom području NP "Kornati".
Autonomno ronjenje dopušteno je samo u organiziranim grupama i uz prethodno pribavljenu dozvolu za autonomno ronjenje u NP "Kornati".

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
U NP "Kornati" dopušteno je obavljanje određenih djelatnosti samo uz prethodno pribavljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti koje izdaje Javna ustanova "Nacionalni park Kornati".

ZAŠTITA PRIRODE
U NP "Kornati" nije dopušteno oštećivati, brati ili uništavati biljke, niti loviti, uznemiravati, ozljeđivati ili ubijati životinje. Zabranjeno je unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Nije dopušteno iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanje krajobraza, ili bilo kakvo iskorištavanje prirodnih resursa ovog područja. Strojevi i/ili alati koji proizvode buku, moraju biti propisno zvučno izolirani. Zabranjeno je svako onečišćavanje kopna, mora, ili zraka. Loženje vatre ili bilo kakva druga uporaba vatre dopuštena je samo u naseljima i na mjestima posebno označenima za tu namjenu. Zabranjeno je unošenje vatrenog oružja i/ili podvodne puške u područje NP "Kornati".