Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», Javna ustanova «Nacionalni park Kornati» raspisuje NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme:

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Kratak životopis i opis dosadašnjeg rada (obavezno navesti broj telefona/mobitela)
  2. Presliku dokaza o stručnoj spremi
  3. Presliku osobne iskaznice
  4. Presliku domovnice
  5. Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
  6. Presliku potvrde o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije „C" .

NAPOMENA:

  • Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme, uz probni rad od 30 dana, i to za razdoblje od dana zasnivanja radnog odnosa do najkasnije 31. prosinca 2015., odnosno prema potrebama organizacije rada i posla.
  • Za radno mjesto pod rednim brojem 3. može se iznimno sklopiti Ugovor o radu do izvršenja određenog posla.
  • Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu za rad na otoku Levrnaka.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. *
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete pozvat će se na razgovor, prilikom kojega su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj – sezona 2015."

Ravnatelj Javne ustanove
«Nacionalni park Kornati»
Robert Bobinac, dr.vet. med.

*Napomena: Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 32, na dan 20.03.2015.