KLASA: 112-07/14-70/7
URBROJ: 2182/1-15/5-01-14-1
Murter, 15. listopada 2014.

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), te po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (klasa: 112-01/14-01/04, urbr: 517-03-1-1-14-117), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
– Voditelj pravnih poslova I vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo
  • VSS diplomirani pravnik/magistar prava
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na PC-u,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– zamolbu i životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku diplome,
– potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno presliku radne knjižice za staž ostvaren do 30. 6. 2013.,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili presliku ugovora o radu),
– dokaz ili izjavu o znanju jednog stranog jezika,
– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Posao radnog mjesta obavljat će se u sjedištu ustanove u Murteru.
Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom ili određivanjem da obave neki posao.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-adrese i službene web-stranice javne ustanove: www.np-kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti i dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Prijave dostaviti na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati", Butina 2, 22243 Murter, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za Voditelja pravnih poslova I vrste".

                                                                                                                Ravnatelj Javne ustanove
                                                                                                                Nacionalni park Kornati
                                                                                                                Robert Bobinac, dr.vet.med. v.r.