Kornati National Park...89 unforgettable islands, islets and reefs

turizam-kategorijaThe Kornati National Park is often mentioned as "nautical paradise" in tourist publications. And really, in "slalom" sailing through the 89 unforgettable islands, islets and reefs in the Kornati National Park, you will test all of your nautical skills, particularly if the weather puts in some effort... You'll need a valid ticket to sail through the National Park. Check out Price list for 2020 in PDF format.

shop icon
 

Park recommends

  • 1
  • 2
  • 3

Klasa:112-07/14-70/5
Urbroj:2182/1-15/5-05-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Mornar - čistač javnih površina
(probni rad od 30 dana) .......................................... 2 izvršitelja/ice
-posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C"

2. Održavanje čistoće i javnih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................. 1 izvršitelj/ica

3. Održavanje suhozida i zelenih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- NKV za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.
- KV (SSS) za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Kratak životopis i opis dosadašnjeg rada (obavezno navesti broj telefona/mobitela)
2. Presliku dokaza o stručnoj spremi (samo za mjesto KV)
3. Presliku osobne iskaznice
4. Presliku domovnice
5. Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
6. Presliku osposobljenosti za voditelja brodice kategorije „C" za radno mjesto pod rednim brojem 1.

NAPOMENA:
- Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima s danom početka rad u periodu od 15.03.2014. g. do 15.04.2014. g. odnosno prema potrebama posla, i prestankom rada najkasnije do 31. prosinca 2014.(bez mogućnosti produljenja, osim za poslove održavanja suhozida i zelenih površina).
- Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu za rad na otoku Levrnaka.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Javna ustanova zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete provesti i usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj – sezona 2014."
O rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj Javne ustanove
«Nacionalni park Kornati»
Robert Bobinac, dr.vet. med.

Izrezak1

360% Panoramic flight over the Kornati National Park

 

  Fly around the entire archipelago of Kornati and choose the most beautiful bay...